elretur - Velkommen

Pligter som følge af producentansvaret

Producentansvaret indebærer en lang række pligter for producenterne/importørerne af de omfattede produkter. I det følgende skitseres således hovedpunkterne i lovgivningen.

Lovgivningen vedrørende elektriske og elektroniske produkter skelner mellem produkter, der markedsføres til husholdninger og produkter, der markedsføres til erhverv. Det handler ikke her om, hvem produkterne sælges til, men hvor de rent faktisk ender deres dage. Som eksempel kan nævnes en elektrisk tandbørste, der højst sandsynligt af første omsætningsled i Danmark sælges til en grossist eller en forhandler (d.v.s. en erhvervsvirksomhed) for derefter – evt. gennem yderligere omsætningsled – at lande på badeværelseshylden i et privat hjem. Tandbørsten anses som værende markedsført til husholdninger.
 
Da det i praksis volder problemer at sondre mellem ”husholdninger” og ”erhverv”, har Miljøstyrelsen i december 2010 udarbejdet en vejledning herom, som du kan se her.
Indeholder produkterne, der sælges, batterier, er der selvstændigt producentansvar for batterierne.

Registrerings- og indberetningspligt

Producentansvaret indebærer for alle omfattede virksomheder en pligt til at registrere sig i Miljøstyrelsens producentregister, der er offentligt tilgængeligt. Registreringen skal ske senest 14 dage inden, markedsføringen af produkterne påtænkes begyndt. Derudover skal der ske årlig indberetning af en række oplysninger, herunder hvor mange kg. produkter, der er blevet solgt, hvor mange kg. udtjente produkter, man har indsamlet osv. elretur varetager denne indberetningspligt for sine medlemmer.

Det er strafbart ikke blot at sælge omfattede produkter uden at være registreret i producentregisteret, men også at købe omfattede produkter fra en ikke-registreret sælger.

Indsamlings- og bortskaffelseforpligtelse

Enhver producent er ansvarlig for at sørge for bortskaffelse og korrekt miljømæssig håndtering af sine udtjente produkter.

Ender produkterne, der sælges, sine dage i husholdningerne, er der en forpligtelse til at indsamle og oparbejde elektronikaffald fra genbrugspladserne i Danmark. Myndighederne tildeler én gang årligt producenterne/importørerne de genbrugspladser, de skal servicere. Da det er en umulig opgave for virksomhederne selv at håndtere indsamling og oparbejdning af de udtjente produkter, overdrager man i praksis denne forpligtelse til en kollektivordning som elretur.

Ender produkterne, der sælges, sine dage i en erhvervsvirksomhed, består der ligeledes en forpligtelse til at bortskaffe det udtjente udstyr og sørge for, at dette bliver korrekt oparbejdet. elretur bistår naturligvis sine medlemsvirksomheder med denne opgave – afhængig af mængder enten i form af henvisning til oparbejdningspladser eller afhentning på stedet, ligesom elretur kan stille indsamlingsmateriel til rådighed.

Oplysningspligt

For bl.a. at undgå, at slutbrugerne bortskaffer det elektriske og elektronisk affald sammen husholdningsaffaldet, skal producenterne/importørerne i salgs- og informationsmateriale, herunder brugsanvisninger, informere om korrekt bortskaffelse.

Miljøstyrelsen har udarbejdet følgende standardtekst, der kan anvendes:

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning”

Derudover skal produkterne mærkes med følgende piktogram (standarden DS/EN 50419.):

Bjælken under piktogrammet angiver, at produktet er produceret efter producentansvarets ikræfttrædelse. 

Udelukker produkternes størrelse eller funktion, at produktet kan mærkes med piktogrammet, skal det optrykkes på produktets emballage, garantibevis eller i brugsanvisningen
Powered by Webex