elretur - Velkommen

Pligter som følge af producentansvaret

Registrerings- og indberetningspligt

Producentansvaret for batterier indebærer for alle omfattede virksomheder en pligt til at registrere sig i Miljøstyrelsens producentregister, der er offentligt tilgængeligt. Registreringen skal ske senest 14 dage inden, man påtænker at begynde salget af de registreringspligtige produkter. Sælger man bærbare batterier, er der yderligere en pligt til at registrere sig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Derudover skal der ske årlig indberetning af en række oplysninger, herunder hvor mange kg. batterier, der er blevet solgt, hvor mange kg. udtjente batterier, man har indsamlet osv. elretur varetager denne indberetningspligt for sine medlemmer.

Det er strafbart ikke blot at sælge omfattede batterier uden at være registreret i producentregisteret, men også at købe omfattede batterier fra en ikke-registreret sælger.

Indsamlings- og bortskaffelsespligt

Producenter/importører er forpligtet til at indsamle og bortskaffe de batterier, de har bragt på markedet, når disse er udtjente.

For så vidt angår bærbare batterier foregår indsamlingen fra de kommunale indsamlingssteder, der af Miljøstyrelsen én gang årligt tildeles producenterne/importørerne. Da det er en umulig opgave for virksomhederne selv at håndtere indsamlingen og oparbejdningen af de udtjente bærbare batterier, vil der typisk være behov for at indmelde sig i en kollektivordning som elretur til at varetage disse forpligtelser.

For så vidt angår industri- og bilbatterier, skal producenterne tage deres egne batterier retur. Producenterne behøver derfor ikke en kollektiv ordning til at varetage deres producentansvar, men alligevel kan medlemskab af elretur være en fordel, da elretur varetager de administrative opgaver i forhold til myndighederne og yder producenterne kompetent rådgivning omkring producentansvaret. elretur har valgt ikke tilbyde tilbagetagning af industri- og bilbatterier fra sine medlemmer, da nogle batterier er meget omkostningstunge at oparbejde, mens andre på grund af de genanvendelige råvarer kan være en direkte indtægtskilde. Som følge heraf er det ikke muligt at tilbyde en løsning, der er fair for alle producenter af industri- og bilbatterier.

Oplysningspligt

For bl.a. at imødegå, at slutbrugerne bortskaffer de udtjente batterier sammen med husholdningsaffaldet, er producenterne/importørerne forpligtet til i deres salgs- og informationsmateriale, herunder i vejledninger eller på salgsstedet at informere om bl.a. korrekt bortskaffelse af de udtjente batterier.

Miljøstyrelsen har udarbejdet følgende standardtekst, der kan anvendes:

”Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. (Denne er kun nødvendig, hvis batteriet indeholder de pågældende stoffer)

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet”.

* Vælg som afslutning én af følgende tre tekster (overskrift medtages ikke)*

***Bærbare batterier: Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor udtjente bærbare batterier bliver afhentet direkte fra husholdningerne, eller gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

*** Bilbatterier: Udtjente bilbatterier kan bl.a. afleveres til værksteder, der tilbagetager bilbatterier, kommuner, der har etableret indsamling på fx genbrugspladser, eller til modtagepladser etableret af batteriproducenterne rundt om i landet.

*** Industribatterier: Udtjente industribatterier kan afleveres til den producent eller importør, der oprindeligt har markedsført batteriet, eller til den producent eller importører, hvor der købes et nyt industribatteri.

Powered by Webex